PLUGAWICE-  wieś położona wśród pól i lasów oraz malowniczo wijącej się rzece Prośnie (o nieuregulowanym biegu) w południowo-wschodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Żyjemy tu wśród skrzeczących żurawi, smukłych saren i pięknych jeleni oraz dzików, które są jednak zmorą miejscowych rolników ponieważ wyrządzają ogromne szkody w uprawach:( Bez najmniejszego problemu możesz u nas również spotkać przepięknego koguta bażanta, który żyje sobie spokojnie wśród traw. Największym jednak atutem jest cisza, spokój i czyściutkie powietrze nieskażone żadnym przemysłem!!!

 

       

     Plugawice- pochodzenie nazwy nieznane, z opowieści od Pługawic od pługa- Niemcy nie mieli

     litery "ł" i zmienili na "l"

     Winna Góra- według opowieści dawniej na niej rosła winorośl a pod góra miały być piwnice

     Zabytkowy św. Jan  z 1934r. autorstwa Stankiewicza stał w "grocie" obok pałacu, gdy

     wkroczyli w 1939r. Niemcy " nie chciał zostać "folksdeutschem" i został ukryty w lesie- aktualnie

     jest na plebani w Morawinie.

    Po pożarze zabytkowego drewnianego modrzewiowego dworku , który miał miejsce około 1920 roku, pod koniec wojny

 bolszewickiej, wybudowano obecny "pałac".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

      

 

 

 

   statystyka  

 

 

 

 

Krajobraz powiatu ostrzeszowskiego

1. Położenie i ukształtowanie terenu

Gmina Doruchów położona jest na południowych rubieżach Niziny Wielkopolskiej, zachodnia część w subregionie Wzgórza Ostrzeszowskiego. Część południowa i środkowa to wysoczyzna Bolesławiecka, a skraj wschodni do subregionu Kotliny Grabowskiej. Najniżej polożone jest obniżenie cieku we wsi Skarydzew /138,9m/ we wschodniej części gminy. Najwyższym punktem jest fragment pagórków w zachodniej części gminy /190,3m npm / we wsi Tokarzew.

2.Budowa geologiczna

Wschodni skraj gminy – część wsi Torzeniec i wieś Skarydzew oraz Plugawice położone są w Kotlinie Grabowskiej na trasie wysokiej. Jest to najwyższa część gminy . Cały teren gminy Doruchów obniża się od zachodu na wschód, a w rzeźbie nie ma ostrych i wyraźnych krawędzi oraz dużego urozmaicenia. Na krańcach wschodnich i zachodnich gminy są większe kompleksy.

3.Pochodzenie geologiczne utworów skał macierzystych gleb

We wsi Plugawice i dolinie Prosny znajdują się mady.

4.Ogólna charakterystyka gleb

Kompleks szósty /żytni słaby/ zajmuje około 20% użytków rolnych omawianej gminy. Zaliczono tutaj gleby brunatne , wyługowane i pseudobielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych głęboko podścielonych piaskiem luźnym lub gliną lekką . Gleby tego kompleksu są wrażliwe na suszę w okresie wegetacji ,posiadają płytki poziom próchnicy /25cm/, mniej składników i większe zakwaszenie warstw powierzchniowych. W skład kompleksu 6-tego wchodzą także czarne ziemie zdegradowane oraz gleby murszaste wytworzone z piasków słabo gliniastych na piaskach luźnych. Występują na terenie całej gminy a głównie w Plugawicach, Skarydzewie i w Torzeńcu .

Gleby najsłabsze wytworzone z piasków luźnych całkowitych i piasków słabo gliniastych, płytko zalegających na piaskach luźnych, zliczono do kompleksu 7-go /żytnio najsłabsze/. Gleby te stanowią około 60% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy  Doruchow i występują na terenie całej gminy.

Gleby okresowo podmokłe występujące w obniżeniach terenu zaliczono do8-ego i 9-tego kompleksu przydatności rolniczej. W obrębie kompleksu rolniczej przydatności 8-go /zbożowo pastewnego mocnego /znalazły się czarne ziemie wytworzone z piasków gliniastych mocnych płytko zalegających na glinie lekkiej. Gleby te na terenie gminy zajmują niewielki obszar. Do kompleksu 9-go /zbożowo-pastewnego słabego/ zaliczono gleby murszaste i czarne ziemie zdegradowane o zróżnicowanym składzie mechanicznym. W glebach murszastych, w wierzchnich warstwach występują piaski gliniaste lekkie. W podłożu w/w gleb występują piaski luźne.       W dolinie rzeki Prosny, która stanowi zachodnią granicę gminy zostały wytworzone mady – utwory aluwialne powstałe ze współczesnych namywów rzecznych. Mady są płytkie i wykazują przeważnie skład mechaniczny piasków gliniastych pylastych i słabo gliniastych. W podłożu mad występują luźne piaski rzeczne. Typologicznie przeważają mady brunatne. Większość z nich stanowią użytki zielone. Dolinę rzeki Prosny, zagłębienia śródpolne , niecki dolin smuźnych i cieków zajmują użytki zielone. Występują na glebach murszastych, murszowo – mineralnych , czarnych ziemiach oraz madach. Występujące w gminie gleby rolnicze nieprzydatne – najsłabsze piaski luźne, stale za suche są zalesiane.

5.Warunki wodne

Część centralną gminy odwadnia ciek bez nazwy IV rzędu płynący z południa w kierunku północy i poza granicą gminy wpływa do Prosny III rzędu.

W płytkiej dolinie poziom wód gruntowych waha się od 0,5 do 1,5m .

W części zachodniej na trasie wysokiej poziom ten waha się od 3 do5 m. Najniżej wody gruntowe zalegają w części centralnej 3 do 8m, oraz zachodniej w strefie pagórków do 10 m.

6. Warunki klimatyczne

Klimat Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, podobnie jak i całej Niziny Polskiej, jest głównie wynikiem ścierania się dwóch potęg klimatycznych: atlantyckiej o cechach klimatu oceanicznego i kontynentalnej o cechach klimatu lądowego. Podmuch zimowa porą przynosi suchą, mroźną pogodę, z głębi masy kontynentalnej napływa na niziny suche , mroźne powietrze. Gdy wiatr się odwróci i płynie od Atlantyku tj. od zachodu, temperatura podnosi się, napływają chmury – wilgoć od oceanu. Obydwa wpływy są niewątpliwie silne i decydują o charakterze klimatu, którego nie można nazwać typowo kontynentalnym dla szeregu cech oceanicznych, ani typowo oceanicznym, gdyż znamionują go cechy klimatu kontynentalnego. Zależnie od przewagi wpływów klimat nizinny raz jest bardziej oceaniczny, co wyraża się łagodnością zim, obfitszymi opadami, drugi raz bardziej kontynentalny, co przejawia się w suszach i mroźnych pogodnych zimach. Okazało się, że olbrzymia większość drzew wolno w polu stojących czy także sędziwego starodrzewu w lasach wykazuje wyraźne przychylenie, nieraz dość znaczne w kierunku południowo-wschodnim, bądź też ogólnie wschodnim. Jest to nachylenie wywołane wiatrami z kierunków zachodnich.

Izotermy lipca – latem nasłonecznienie jest również decydującym czynnikiem o układzie ciepłoty na nizinie. W praktyce wyraża się to tą samą temperaturą lata w Słubicach, Poznaniu, Płocku, która wynosi około 19,0C. Nie mniej latem zaznacza się niewielkie odchylenie przebiegu izoterm od przebiegu równoleżników. Nagrzane nad rozpalonym wnętrzem kontynentu powietrze spycha niejako izotermy ku północy gdzie bardziej na zachodzie rozgrzana masa powietrza nadciągająca od powolnej niż ląd nagrzewającego się Atlantyku, „przesuwa” izotermy ku południowi. Efekt jest taki, że Słubice leżące dalej na wschód niż Poznań czy Warszawa mają lato nieco chłodniejsze od Poznania a zwłaszcza Warszawa miejscowości leżą te prawie na tej samej szerokości.

Izotermy stycznia – miesiąca najzimniejszego mają ukośny przebieg w odniesieniu do równoleżników. Na ogół biegną z północnego zachodu na południowy wschód. Ciepły Atlantyk przesunął „zimne” izotermy ku północy w zachodniej części niziny, natomiast we wschodniej ląd zepchnął je ku północy. Wynika z tego, że zachodnia Wielkopolska jest znacznie cieplejsza zimą niż jej część wschodnia. Nizina Wielkopolsko-Kujawska ma łagodniejsze zimy, a chłodniejsze lata niż Polska centralna i wschodnia.

Opad atmosferyczny: deszcze, śniegi i mgły są przynoszone przez wiatry z Oceanu Atlantyckiego. Opad roczny na nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej waha się w granicach od 450 do 600mm., przy czym jego nasilenie nie zależy od odległości od oceanu , lecz od rzeźby terenu i stopnia zalesienia. Najwięcej opadów notuje się w lipcu. Jest to około 2,5 do 3 krotnie więcej od sumy opadów w miesiącu najsuchszym tj. W lutym, wynosi 25mm.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ

REZERWATY PRZYRODY

        Rezerwat „Pieczyska” + OTL 31/262, 5,00 ha Z.MliPD nr. 148 z dnia 5.V.1959 r. Mp nr 51 poz. 243 Nadleśnictwo Wanda, Leśnictwo Pieczyska, oddz. 106r.1, Gromada Doruchów, miejscowość Przytocznica. Rezerwat znajduje się około 4 km na wschód od Ostrzeszowa przy samej szosie do Doruchowa, po jej południowej stronie. Obejmuje on nieckowate zagłębienie, otoczone zalesionymi wzniesieniami o charakterze wydmowym. Na dnie zagłębienia uformowało się torfowisko mszarne, którego zwarty kobierzec tworzą torfowce. Rosną tu: bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, Żurawina błotna oraz bardzo licznie wełnianka pochwowata i rosiczka okrągłolistna. Torfowiska porasta sosna i brzoza. Część wschodnią rezerwatu zajmuje wilgotny bór świerkowy.

· PARKI

W obrębie gminy Doruchów parki występują w takich miejscowościach:

O Godziętowy

O Doruchów

O Torzeniec – największy park w gminie

Plugawice – założony w 1860 roku

Niektóre zwierzęta i rośliny prawnie chronione i rzadko występujące¨ Ptaki

Remiz – nad Prosną między Mieleszówką a Bobrownikami

Bocian czarny – gnieździł się w latach 1947-1950 w Nadleśnictwie Ostrzeszów w Leśnictwie Dąbrowka, w ostatnich latach obserwowany na przelotach. 

¨ Rośliny

Długosz królewski – Nadleśnictwo Wanda , Leśnictwo Przedborów w oddz. 66, 98d, Leśnictwo Przytocznica w oddz. 103a

Widłak goździsty - Nadleśnictwo Wanda, Leśnictwo Przytocznica w oddz.93 w towarzystwie zimioziołu północnego

Wrzosiec bagienny - Nadleśnictwo Wanda, Leśnictwo Przytocznica skraj lasu graniczący z łąkami .

Ziemioziół bagienny - Nadleśnictwo Wanda, Leśnictwo Przytocznica w oddz.93 w drzewostanie sosnowym około 60-letnim.

 http://www.doruchow.wlkp.pl/?a=955

 

 

 

Strona główna    Historia    O nas    Bronek    Plugawice    Galeria    Kontakt