W związku z tym, że ruszył program urzędowego zwalczania choroby Aujeszkyego u świń w naszym kraju, a większość rolników nie ma wystarczającej wiedzy na temat tej choroby, oraz postępowania w przypadku jej wykrycia, postanowiłem w jakiś sposób pomóc- tak by osoby zainteresowane mogły poznać choć garść najbardziej podstawowych informacji.

    Sytuacja odnośnie postępowanie w przypadku wykrycia wirusa w stadzie oraz stref zapowietrzonych troszkę się rozjaśnia. Decyzja odnośnie sposobu postępowania leży w rękaw powiatowych lekarzy weterynarii i to ich decyzją będzie czy będą stada wybijane czy będą szczepienia. Z informacji do których dotarłem to to, że okręgi w, których pojawił się wirus a ilość stad zakażonych będzie ponad 5% to zwierzęta ze wszystkich stad zakażone jak i znajdujące się w strefie zapowietrzonej  będą szczepione ( oprócz zwierząt których okres tuczu dobiega do końca- ponieważ, każde zwierzą musi byc zaszczepione 2-krotnie z 4 tygodniowa przerwą- więc szczepienie to nie miałoby sensu). Rolnicy będą mieli obowiązek (zdroworozsądkowo myśląc we własnym interesie) zgłaszania urodzenia prosiąt jak i przybycia do stad nowych zwierząt do lekarza weterynarii, który zaszczepi nowo przybyłe sztuki,  prosięta mają być szczepione w 6 i 10 tygodniu życia od matek nieszczepionych oraz 10 i 14 tygodniu od szczepionych. Co najważniejsze- szczepienia są bezpłatne- finansowane z budżetu państwa!   W okresie późniejszym po wyeliminowaniu sztuk ze stad podstawowych objętych pierwotnym szczepieniem maja być kolejne badania próbek z tym, że juz od większej ilości sztuk w stadzie (stado podstawowe) z indywidualnym oznakowaniem próbek, tak by można było wyeliminować zakażone sztuki.

Co do postępowania w przypadku wykrycia pojedynczych stad zakażonych decyzje każdorazowo będzie wydawał powiatowy lekarz weterynarii- ale w tych przypadkach wydaje się być zasadne wybijanie zakażonych stad.

     Dlatego bardzo proszę o kontakt osoby zainteresowane lub lepiej poinformowane- może dzięki temu uda się pomóc większej grupie osób.

        Poniżej zamieszczam kilka  informacji o chorobie jak i założeniach postępowania w momencie jej stwierdzenia

Nowe zasady przemieszczania świń w związku ze zwalczaniem choroby Aujeszkyego

Choroba Aujeszkyego jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń oraz wielu innych gatunków zwierząt gospodarskich (owiec, krów, koni), zwierząt domowych (psów, kotów) oraz wolno żyjących (dzików, lisów).Znaczenie ekonomiczne choroby Aujeszkyego związane jest głównie z dużymi stratami, jakie może powodować w hodowli trzody chlewnej, najczęściej z tytułu mniejszych przyrostów, upadków, poronień i słabych miotów. Objawy kliniczne mogą przyjąć różną postać: posmutnienie, brak apetytu, kaszel, kichanie, wymioty, gorączka, zaburzenia nerwowe, porażenia, konwulsje, bezgłos, biegunka, poronienia. Jednak najczęściej choroba przebiega bezobjawowo i jedynie w momencie pogorszenia się warunków utrzymania zwierząt mogą wystąpić objawy kliniczne.Występowanie choroby Aujeszkyego ma zasadnicze znaczenie w handlu trzodą chlewną między krajami Unii Europejskiej oraz stanowi podstawowy warunek weterynaryjny zdrowotności świń.

Założenia Programu zwalczania choroby Aujeszkyego

Obecnie większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń (w tym Niemcy, Czechy, Dania, Szwecja, Austria) lub realizuje daleko zaawansowany program zwalczania.

Dotychczas w Polsce Program zwalczania choroby Aujeszkyego był realizowany pilotażowo jedynie na terenie woj. lubuskim. Od niedawna objął on całe terytorium Polski w tym województwo wielkopolskie.

Podstawą prawną realizacji powyższego programu w Polsce jest wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. Nr 64 poz.397).

Powyższe rozporządzenie zakłada realizowanie Programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2008-2013.

Realizacja programu, a następnie uznanie Polski za kraj urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego u świń, przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich producentów trzody chlewnej w Polsce. Przede wszystkim możliwy będzie wywóz (handel) polskich świń rzeźnych, do ubojni na terenie krajów UE, które są urzędowo wolne lub realizują zaawansowane programy zwalczania choroby Aujeszkyego. Tym samym powinno to pozytywnie wpłynąć na utrzymywanie się opłacalnej ceny rynkowe trzody chlewnej w Polsce i poprawić sytuację ekonomiczną producentów trzody chlewnej. Możliwa także będzie sprzedaż świń do opasu i hodowli oraz sprzedaż nasienia i zarodków.Patrząc w przyszłość, należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wprowadzenia przez Unię Europejską, zakazu importu wieprzowiny z państw, w których choroba ta występuje. Nastąpi to prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym bardzo istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie realizacji Programu zwalczania tej choroby w Polsce.

Zasady realizacji Programu zwalczania choroby Aujeszkyego

Programem są objęte wszystkie stada świń, przy czym w rozumieniu niniejszego programu za świnie uznaje się zwierzęta z rodziny Suidae; z wyjątkiem dzików, które nie są utrzymywane w gospodarstwie.

Na potrzeby niniejszego programu rozróżnia się trzy rodzaje stad świń:

1) stada zarodowe, za które uważa się stada posiadające knury lub lochy i prosięta ssące, w których prosięta odsadzone od loch są przeznaczone do dalszej hodowli lub chowu;

2) tuczarnie, za które uważa się stada znajdujące się w gospodarstwach, do których z innych gospodarstw wprowadza się prosięta lub warchlaki przeznaczone do tuczu, a następnie do uboju;

3) stada o pełnym cyklu produkcji, za które uważa się stada inne niż stada zarodowe i tuczarnie, w szczególności stada posiadające lochy i knury lub lochy oraz potomstwo w różnym wieku produkcyjnym (prosięta, warchlaki, tuczniki).

Program koncentruje się głównie na ocenie i monitoringu sytuacji epizootycznej w stadach posiadających lochy lub knury, czyli w stadach zarodowych oraz w stadach o pełnym cyklu produkcji.

Program jest realizowany zgodnie z zasadą "szczepienie - eliminacja", czyli na szczepieniu świń w stadach zakażonych oraz w obszarze zapowietrzonym, a następnie badaniu serologicznym świń w tych stadach i uboju zwierząt o dodatnim wyniku tego badania oraz na alternatywnej metodzie likwidacji choroby, czyli na uboju świń w stadach zakażonych, którą stosuje się w przypadku bardzo małej liczby stad zakażonych w powiecie lub niskiej obsady zwierząt w stadach zakażonych na obszarze powiatu oraz w innych przypadkach uzasadnionych epizootycznie i ekonomicznie. Wspomnianą wyżej alternatywną metodą likwidacji choroby w stadzie zakażonym jest:

1) natychmiastowy ubój świń albo

2) ubój świń po osiągnięciu masy ubojowej lub ubój loch po ich gospodarczym wykorzystaniu.

O metodzie zwalczania choroby decyduje powiatowy lekarz weterynarii.

Uzyskanie przez stada zarodowe i o pełnym cyklu produkcji statusu urzędowo wolnych jest poprzedzone trzema badaniami serologicznymi próbek krwi, przeprowadzonymi w odstępie od 2 do 6 miesięcy każde. W przypadku gdy wszystkie wyniki badań próbek pobranych w stadzie w pierwszym, drugim i trzecim pobieraniu próbek będą ujemne, to stado takie uzyskuje status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

Uzyskanie przez tuczarnie statusu urzędowo wolnych jest poprzedzone dwoma badaniami serologicznymi próbek krwi, przeprowadzonymi w odstępie od 2 do 6 miesięcy. W przypadku uzyskania wszystkich wyników ujemnych w obu badaniach, tuczarnia uzyskuje status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

Obecnie na terenie Wielkopolski przystąpiono do pobierania prób od świń w ramach realizacji programu zwalczania.

W tym celu we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie, wyznaczeni lekarze weterynarii będą pobierać próbki krwi, a następnie kierować je do badań laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. O powyższym powinni zdawać sobie sprawę wszyscy hodowcy trzody chlewnej.

Jednocześnie wszystkie stada świń powinny być zarejestrowane w ARIMR oraz posiadać numer siedziby stada, który będzie trzeba podać do protokołu pobieranych prób krwi w czasie próbobrania. Powyższej rejestracji nie podlegają jedynie stada posiadające 1 świnię przeznaczoną na własny użytek.

W ramach realizacji programu przysługują odszkodowania za zwierzęta poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, a także za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów weterynaryjnych nakazanych przez ten organ.

Oznacza to, że jeśli padnie świnia wskutek pobierania od niej krwi to hodowca dostanie za nią odszkodowanie. Również odszkodowanie będzie przysługiwać za zlikwidowane z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii świnie w ognisku choroby.

Nowe zasady przemieszczania świń

Powyższy program wprowadza nowe warunki dotyczące przemieszczeń świń pomiędzy stadami na terenie Polski.

Do stada zarodowego oraz o pełnym cyklu produkcji, które uzyskało status potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub seronegatywnego (poprzez wydanie przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji administracyjnej w tej sprawie), mogą być wprowadzanie świnie pochodzące ze stad o równorzędnym lub wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

Do tuczarni, która uzyskała status stada seronegatywnego, mogą być wprowadzane jedynie prosięta lub warchlaki ze stad o równorzędnym lub wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

Do stad zarodowych, stad o pełnym cyklu produkcji oraz tuczarni uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane jedynie świnie pochodzące ze stada o statusie urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego.

Świnie oraz materiał biologiczny świń wprowadzane do stad położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z powyższym Programem zaopatruje się w świadectwo zdrowia, które zawiera następujące informacje:

1) numer świadectwa;

2) adres, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy oraz odbiorcy;

3) adres i nazwę miejsca pochodzenia i przeznaczenia;

4) środek transportu i jego numer rejestracyjny;

5) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne - w przypadku zwierząt, a w przypadku materiału biologicznego - jego ilość;

6) status stada pochodzenia w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

7) status stada przeznaczenia w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

8) o spełnieniu przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Przed każdym wydaniem świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do stada położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca pochodzenia zwierząt sprawdza, jaki status ma stado, z którego pochodzą świnie, a także powiadamia powiatowego lekarza weterynarii miejsca przeznaczenia o planowanej wysyłce świń. Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt sprawdza status stada, do którego zwierzęta będą wprowadzane, oraz przekazuje informację na ten temat powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca pochodzenia zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce pochodzenia zwierząt wystawia świadectwo zdrowia w przypadku, gdy status stada przeznaczenia jest równy lub niższy od statusu stada pochodzenia zwierząt.

Zwierzęta ze stad o statusie podejrzanym o zakażenie, w obszarze zapowietrzonym zakażonym, zawieszonym oraz ze stad, w których było prowadzone szczepienie, mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do uboju w rzeźni. Ubój przebiega pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia rzeźni. Posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla siedziby stada o planowanym terminie przemieszczenia świń do rzeźni. Organ ten informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia rzeźni o przemieszczeniu świń do rzeźni.

Powiatowy lekarz weterynarii nadzorujący rzeźnię, powiadamia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na siedzibę stada, z którego zostały wyprowadzone świnie, o nadejściu transportu świń do rzeźni.

Przesyłkę świń kierowaną do uboju w rzeźni zaopatruje się w świadectwo zdrowia w kolorze czerwonym, zawierające następujące elementy:

1) numer świadectwa;

2) adres, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy oraz odbiorcy;

3) adres i nazwę miejsca pochodzenia i przeznaczenia;

4) środek transportu i jego numer rejestracyjny;

5) liczbę oraz numery identyfikacyjne zwierząt;

6) status stada pochodzenia w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

7) o spełnieniu przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Opłaty za wystawianie świadectw zdrowia, pobiera się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z późn. zm.).

Podsumowując - świadectwa zdrowia nie są wymagane na transport świń z gospodarstwa do rzeźni jeśli gospodarstwo jest niepodejrzane o chorobę, było ono badane z wynikami ujemnymi oraz nie są w nim prowadzone szczepienia.

Natomiast niewątpliwie świadectwa zdrowia są niezbędne przy kupnie świń hodowlanych, czy też zakupie świń z przeznaczeniem na opas.

Zaleca się by hodowcy, którzy posiadają wątpliwości czy przy danym przewozie świń potrzebne są świadectwa zdrowia, w tej sprawie kontaktowali się z właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia stada, do którego wprowadzono świnie lub materiał biologiczny pochodzący od świń, niespełniające wymagań zdrowotnych określonych w programie, lub w przypadku materiału biologicznego, w odrębnych przepisach, albo, gdy dla wprowadzonych do stada świń lub materiału biologicznego nie wystawiono świadectwa zdrowia, nadaje temu stadu, w drodze decyzji, status stada podejrzanego o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego oraz:

1) zakazuje:

a) przemieszczania z i do stada świń oraz ich nasienia i zarodków,

b) wystawiania świadectw zdrowia dla świń znajdujących się w stadzie oraz ich nasienia i zarodków;

2) przeprowadza badanie serologiczne w kierunku choroby Aujeszkyego wszystkich świń w stadzie.

Za przeprowadzenie badań, o których mowa w pkt 2, pobiera się od posiadacza zwierząt opłaty, których wysokość określono w przepisach odrębnych. Jednocześnie decyzji tej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Powyższe oznacza, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z obrotem trzodą chlewną, oznaczać będzie konieczność pokrycia przez hodowcę, kosztów badań wszystkich świń w stadzie oraz konieczność wprowadzenia ograniczeń związanych z obrotem świniami.

Województwo Wielkopolskie na rynku wieprzowiny, zajmuje szczególne miejsce w kraju. Pogłowie świń oraz ilość stad (a tym samym ilość producentów żywca wieprzowego) jest największa w Polsce. Pogłowie trzody chlewnej w Wielkopolsce stanowi 29% pogłowia w kraju. W Wielkopolsce jest zatwierdzonych na rynki unijne 12 miejsc gromadzenia świń (najwięcej w kraju), w których możliwy byłby skup żywca od drobnych rolników oraz ich wywóz na rynek UE. Efektem realizacji programu, będzie możliwość wykorzystania potencjału produkcyjnego tutejszego województwa.

Umożliwienie wywozu żywca wieprzowego, po korzystniejszych cenach w porównaniu z krajowymi, do innych krajów UE, wpłynęłoby korzystnie na poziom cen krajowych, ich stabilizację oraz złagodziłoby ewentualny spadek cenowy w okresie "górki świńskiej".

W związku z niewątpliwymi korzyściami dla Rolnictwa Wielkopolski, apeluję do rolników- producentów trzody chlewnej o aktywny udział w realizacji powyższego Programu.

Lek. wet. Tomasz Wielich

Wojewódzki Inspektor ds. zdrowi zwierząt

i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

źródło: www.wir.org.pl

 

Pełen tekst rozporządzenia rady ministrów (dla województwa lubuskiego, ale sądzę, że dla całej polski będą one analogiczne)

 choroba Aujeszkyego- rozporządzenie Rady Ministrów

        Oto kilka wybranych chyba najważniejszych akapitów z tekstu rozporządzenia:

    Opis działań, które będą stosowane w przypadku wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby Aujeszkyego u świń

W dniu rozpoczęcia realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego, z uwagi na nierozpoznaną sytuację epizootyczną, wszystkie stada świń uznaje się za podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego.

W stadach świń uznanych za podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego pobiera się próbki krwi zgodnie z zasadami określonymi w części IV Programu dla pierwszego próbobrania. Na podstawie wyników badań pierwszego próbobrania określa się status epizootyczny stad świń.

W przypadku uzyskania przynajmniej jednego dodatniego wyniku badania w stadzie świń, powiatowy lekarz weterynarii nadaje mu status stada zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego (Z) oraz stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.):

1) wyznacza stado jako ognisko choroby;

2) zakazuje wydawania świadectw zdrowia dla świń, z wyjątkiem transportów kierowanych bezpośrednio do uboju w rzeźni wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii;

3) nakazuje oczyszczenie i odkażenie miejsc, przedmiotów oraz środków transportu, z którymi miały kontakt zakażone świnie, zgodnie z warunkami i sposobem przeprowadzania czyszczenia i odkażania określonymi w załączniku nr 7 do Programu;

4) zakazuje używania knurów do krycia naturalnego;

5) nakazuje niezwłoczne przeprowadzenie szczepień świń w stadzie;

6) nakazuje indywidualne i trwałe oznakowanie wszystkich świń stada podstawowego - w przypadku stad zarodowych.

Oznakowanie, o którym mowa w pkt 6, powinno być na bieżąco aktualizowane.

Nakazy i zakazy, o których mowa w pkt 2 i 4-6, stosuje się do stad, którym nadano status stad w obszarze zapowietrzonym.

Szczepienia w stadzie świń przeprowadza się w następujący sposób:

1) w przypadku wystąpienia choroby Aujeszkyego w postaci klinicznej, szczepieniu poddaje się wszystkie świnie stada podstawowego oraz prosięta od 2 dnia życia, a następnie szczepienie powtarza się po 4 tygodniach;

2) stado podstawowe powinno zostać zaszczepione dwukrotnie, z zachowaniem odstępu 4-tygodniowego;

3) kolejne szczepienia stada podstawowego należy powtarzać co 4 miesiące;

4) szczepieniu podlegają wszystkie zwierzęta stada podstawowego, niezależnie od ich stanu fizjologicznego;

5) wszystkie zwierzęta stada podstawowego powinny zostać zaszczepione w jednym czasie;

6) prosięta od matek szczepionych należy szczepić dwukrotnie - pierwsze szczepienie przeprowadza się między 10. i 12. tygodniem życia, drugie szczepienie przeprowadza się między 14. i 16. tygodniem życia;

7) prosięta od matek nieszczepionych poddaje się szczepieniu w 6. i 10. tygodniu życia;

8) wszystkie świnie wprowadzane do tuczarni należy zaszczepić do 3. dnia od wprowadzenia zwierząt do stada, a następnie powtórzyć szczepienie po 4 tygodniach;

9) tucznikom powyżej 6. miesiąca życia, znajdującym się w stadzie, należy podać trzecią dawkę szczepionki;

10) loszkom własnego chowu, wykorzystywanym do odnawiania stada podstawowego, należy podać trzecią dawkę szczepionki w 6. miesiącu życia;

11) zwierzęta wprowadzane z zewnątrz (loszki, knurki), przeznaczone do odnawiania stada podstawowego, przed wprowadzeniem do stada powinny być zaszczepione dwukrotnie, z zachowaniem odstępu 4-tygodniowego (drugie szczepienie powinno być przeprowadzone na 1 tydzień przed wprowadzeniem zwierzęcia do stada);

12) do szczepienia świń mogą być stosowane wyłącznie szczepionki delecyjne, gE ujemne, zawierające wirus pozbawiony glikoproteiny gE.

Posiadacz stada świń, w którym prowadzone są szczepienia, zwraca się z pisemnym wnioskiem do powiatowego lekarza weterynarii o pobranie prób do badań w kierunku choroby Aujeszkyego u świń. Wniosek może zostać złożony, jeżeli w stadzie nie pozostanie żadna świnia ze stada podstawowego, w chwili gdy stado to zostało wyznaczone jako ognisko choroby lub uznane za stado w obszarze zapowietrzonym.

Po otrzymaniu wniosku powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku choroby Aujeszkyego u świń.

Założeniem próbobrania jest wykrycie z 95 % prawdopodobieństwem seroreagentów, przyjmując, że stopień zakażenia stada wynosi 5 %. Próbobranie przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części IV Programu, dotyczącą drugiego próbobrania, z zastrzeżeniem, że:

1) świnie, od których pobrano próbki do badań w kierunku choroby Aujeszkyego, muszą być indywidualnie i trwale oznakowane;

2) będzie istniała możliwość identyfikacji próbki w odniesieniu do indywidualnego zwierzęcia.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania lub wyniku wątpliwego, powiatowy lekarz weterynarii, stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazuje niezwłoczny ubój świń, u których uzyskano wynik dodatni lub wątpliwy. W takim przypadku posiadacz stada świń może złożyć kolejny wniosek o przeprowadzenie przez powiatowego lekarza weterynarii próbobrania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano uboju świń.

 

 

   statystyka  

 

Strona główna    Historia    O nas    Bronek    Plugawice    Galeria    Kontakt